Logotyp PatientFörsäkringsFöreningen

För dig som patient

Alla vårdgivare i Sverige är skyldiga att ha en patientförsäkring som täcker ersättningsskyldigheten och merparten av vårdgivare är försäkrade. Du vänder dig till vårdgivarens försäkringsgivare om du vill göra en skadeanmälan.

Du behöver inte visa att vårdgivaren har gjort något fel för att få ersättning. Du behöver visa att du har en ersättningsbar personskada.

Du kan få patientskadeersättning även om din vårdgivare inte har en patientförsäkring. Patientförsäkringsföreningen hanterar skador som uppkommit hos oförsäkrade vårdgivare.

expand indicator

Vem kan få ersättning?

Patientskadelagen ger patienter rätt till ersättning för skador som skett i samband med undersökning, vård eller behandling inom vården eller tandvården i Sverige. Om en vårdskada uppstått är vårdgivaren skyldig att informera dig om möjligheten att få ersättning. Lagen omfattar även dig som försöksperson inom medicinsk forskning eller som donator av organ för transplantation.

expand indicator

Skador som kan ge rätt till ersättning

Alla personskador ger inte rätt till patientskadeersättning. För att en skada ska vara ersättningsbar behöver följande punkter vara uppfyllda:

 • skadan har uppkommit som en följd av en medicinsk åtgärd eller ett olycksfall i hälso- och sjukvården
 • skadan ska ha kunnat undvikas
 • skadan får inte vara en följd av din grundsjukdom
 • vården ska ha lämnats i Sverige och av personal som omfattas av 1 kapitlet patientsäkerhetslagen (2010:659)
 • skadan vara en av de skadetyper som anges i patientskadelagen (se nedan)

Det är inte en ersättningsbar skada att du känner dig missnöjd eller kränkt av vården.

Vad säger patientskadelagen?

I patientskadelagen definieras vilken typ av skada som kan ge ersättning. Har du drabbats av någon av följande kan du ha rätt till ersättning:

 • Behandlingsskada
 • Materialskada
 • Diagnosskada
 • Infektionsskada
 • Olycksfallsskada
 • Medicineringsskada

Patientskadelagen ger dig som patient ett minimiskydd. Din vårdgivare kan ha en patientförsäkring med olika tillägg som ger dig ett utökat skydd.

Skador som inte ger patientskadeersättning

Du får inte ersättning om skadan är en följd av en korrekt behandling som var livsnödvändig.

Skador orsakade av läkemedel ger inte patientskadeersättning om läkemedlet ordinerats eller lämnats ut på ett korrekt sätt. (Du kan däremot undersöka om Läkemedelsförsäkringen ersätter skadan.)

Du som blir skadad när du vårdas för en trafikskada kontaktar i första hand trafikförsäkringsbolaget. Motsvarande gäller om du vårdas för en arbetsskada, då vänder du dig till AFA Försäkring och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).

Patientsäkerhetslagen

Patientsäkerhetslagen syftar till att förebygga skador uppkomna i vården. För fullständig lagtext se: Patientsäkerhetslagen (2010:659) 

expand indicator

Den ersättning du kan få

Patientskadeersättningen är tänkt att kompensera dig som patient ekonomiskt för skadan. Vilken ersättning du kan få bestäms med ledning av skadeståndslagens regler om ersättning för personskada och patientskadelagen. För fullständig lagtext se: Skadeståndslagen (1972:207) och Patientskadelagen (1996:799)

Möjligheter till ersättning

Om du har drabbats av följande till följd av skadan, kan du få ersättning för:

 • nödvändiga och skäliga merkostnader
 • inkomstförlust
 • fysiskt och psykiskt lidande under läkningstiden
 • bestående besvär och begränsningar
 • utseendemässiga förändringar

Även dina närstående kan i vissa fall få ersättning, till exempel för kostnader och inkomstförlust.

Viktigt att känna till

Du får betala en självrisk på fem procent av gällande prisbasbelopp som dras av innan ersättning betalas ut. Det sker ingen utbetalning om ersättningen understiger självriskbeloppet (2 865 kronor år 2024).

Som mest lämnas 1 000 gånger prisbasbeloppet (57 300 000 kronor år 2024) per skadehändelse och 200 gånger prisbasbeloppet (11 460 000 kronor år 2024) per patient.

Din ersättning kan bli lägre om du anses ha medverkat till din skada, antingen uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. Du kan också få lägre ersättning om du inte försöker att begränsa skadans verkningar.

expand indicator

Anmäl en skada

Det är du som patient som anmäler skadan. Fråga först vårdgivaren var denne har sin patientförsäkring. Du har rätt att få veta det. Skicka din anmälan till vårdgivarens försäkringsbolag.

Alla vårdgivare ska vara försäkrade

Regionfinansierad vård har sin patientförsäkring hos Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag. Privata vårdgivare som har vårdavtal med regionerna kan omfattas av deras försäkring. Alla andra vårdgivare ska ha egna patientförsäkringar.

PFF har inte något register där vi kan se var en privat vårdgivare har sin patientförsäkring. Vänd dig direkt till vårdgivaren för besked. Vet du inte vem vårdgivaren var och när skadan uppkom behöver du ta reda på det innan du gör en anmälan. Det räcker inte med namnet på vårdgivaren utan du behöver även dess organisationsnummer.

När patientförsäkring saknas

Om vårdgivaren saknar patientförsäkring vänder du dig till oss på PFF med din anmälan. Vi hanterar då skadan som om patientförsäkring fanns vid skadetillfället. Anmälan får du genom att kontakta oss på info@pff.se

Alla uppgifter i blanketten behöver vara ifyllda för att vi ska kunna påbörja hanteringen av ditt ärende. Vi kan inte behandla anmälan utan att uppgifter som exempelvis skadedatum (ange inte endast år) och organisationsnummer finns med. Anmälan som inte uppfyller kraven kommer att avvisas. 

För hantering av ditt ärende behöver vi registrera dina personuppgifter och ta in de upplysningar och handlingar som är nödvändiga för att kunna bedöma din rätt till ersättning. Det här innebär att vi behöver ta del av personlig information om dig. Vi värnar om din personliga integritet och behandlingen av dina personuppgifter följer gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Du finner mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter längre ned.

 

expand indicator

Det här händer med din anmälan

När vi får din anmälan undersöker vi om PFF är rätt mottagare. Vi kontaktar i första hand vårdgivaren och därefter våra medlemmar eller någon av deras samarbetspartners. PFF hanterar enbart skador orsakade av oförsäkrade vårdgivare. Visar det sig att din vårdgivare har patientförsäkring meddelar vi dig vilket försäkringsbolag du ska kontakta och makulerar den anmälan som du sänt oss.

Den här utredningsfasen kan ta allt i från någon dag upp till månader. 

Handläggning

Är skadan orsakad av en oförsäkrad vårdgivare tar personskadespecialister över handläggningen. PFF anlitar här en extern part till vilken vi överlämnar din skadeanmälan. Du blir sedan kontaktad och ges möjlighet att komplettera din anmälan. I de allra flesta fall behövs kompletterande medicinskt underlag som patientjournaler, röntgenbilder, operationsberättelser, läkarutlåtanden med mera. Det kan även bli aktuellt att kontakt tas med arbetsgivare, Försäkringskassan och andra myndigheter. När utredningen är klar får du ett beslut på om den anmälda skadan ersätts eller inte. 

Därefter tas det ställning till vilken ersättning som ska lämnas. Den här delen av handläggningen kan ta tid och kräva ytterligare utredning, beroende på skadans omfattning och omständigheter i övrigt.  

Hantering av dina personuppgifter

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) 2016/679 och annan svensk dataskyddslagstiftning. Personuppgiftsansvarig är Patientförsäkringsföreningen (PFF) med organisationsnummer 802402-7404. Vi har även ett dataskyddsombud som granskar att reglerna följs.

PFF har flera olika ändamål med behandlingarna. Varför och hur vi behandlar dina personuppgifter beror på i vilken del av vår verksamhet som uppgifterna behandlas.

Vi behandlar personuppgifter för att kunna hantera förfrågningar, skadeanmälningar, fordringar, klagomål, rättsliga åtgärder, följa upp hur verksamheten fungerar, ta vårt arbetsgivaransvar samt vid felsökning och förvaltning av IT-stöd och webbsidor.

All behandling ska vila på laglig grund och här utgörs dessa av fullgörande av avtal, fullgörande av rättslig skyldighet, arbetsuppgift av allmänt intresse och intresseavvägning, fullgörande av skyldigheter och utövande av särskilda rättigheter inom arbetsrätten samt skäl som hör samman med förebyggande hälso- och sjukvård och bedömning av arbetstagares arbetskapacitet etc. 

Vem registreras?

Vi hanterar uppgifter om dig om du till exempel kontaktar oss för att du vill anmäla en skada eller med allmänna frågor. Andra vars personuppgifter kan komma att hanteras av oss och av våra samarbetspartners är du som:

 • är anställd, företrädare eller firmatecknare för en vårdgivare/verksamhet som behöver ha patientförsäkring
 • är anställd hos eller företrädare för medlemsföretag eller annan juridisk person, myndighet eller organisation som PFF samverkar med
 • är anställd hos PFF eller hos en av PFFs samarbetspartners
 • deltar vid utredningar, seminarier och annan utbildning
 • besöker våra webbsidor och följer oss på sociala medier
 • besöker oss i våra lokaler
 • är politiker, branschföreträdare och annan offentlig person

Vilka uppgifter registreras och varför?

Dina, och i förekommande fall även ditt ombuds, personuppgifter registreras, behandlas och sparas för att vi ska kunna handlägga ditt ärende. Är du omyndig hanterar vi även uppgifter om den som är vårdnadshavare eller förvaltare.

Uppgifterna kan också komma att användas som underlag när vi kräver in patientförsäkringsavgift och återkrav av utbetald skadeersättning från den oförsäkrade vårdgivaren.

När vi behandlar dina uppgifter tar vi hänsyn till din integritet genom att begränsa uppgifterna vi registrerar till ett absolut minimum. Vi behandlar uppgifterna konfidentiellt och ingen kan komma åt de registrerade uppgifterna utan att ha behörighet för det.

De som handlägger ditt ärende kan se dina personuppgifter. I vissa fall kan även IT-personal se uppgifterna vid felsökning eller utveckling.

Vid behov kan uppgifterna behöva lämnas ut till exempelvis medicinsk rådgivare, tjänsteleverantörer (som post- och printföretag, skaderegleringsföretag och bank), ombud, vårdgivare, fackliga organisationer, myndigheter och Patientskadenämnden.

Tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

Känsliga och särskilt skyddsvärda personuppgifter

Vi kan komma att behandla känsliga uppgifter om exempelvis din hälsa och dina ekonomiska förhållanden om du eller ditt ombud har lämnat sådana uppgifter till oss, eller om vi, genom din fullmakt, har begärt in uppgifterna från en tredje part.

Vi behandlar ditt personnummer för att kunna säkerställa din identitet och kunna uppdatera dina kontaktuppgifter.

Vissa lagöverträdelser kan komma att hanteras i enstaka fall i syfte att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt men tiden kan variera. Utgångspunkten är vad som är tillåtet enligt tillämplig lag och praxis. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Varifrån samlar vi personuppgifter?

Vi behandlar och lagrar de personuppgifter som du själv har lämnat till oss med eventuellt tillkommande uppgifter inhämtade från till exempel arbetsgivare, vårdgivare och myndigheter. Vid behov hämtar vi även uppgifter från andra källor, till exempel folkbokföringsregistret, för att säkerställa att vi har korrekta uppgifter om dig. Våra webbsidor använder cookies och liknande tekniker som samlar information från din webbläsare.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi lägger stor vikt vid säker hantering och vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att dina personuppgifter inte kan manipuleras, gå förlorade eller förstöras, eller att obehöriga kommer åt dem.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi och de vi lämnar uppgifter till behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall dina uppgifter skulle användas utanför EU/EES, till exempel av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi att det finns skyddsåtgärder på plats.

Tänker du besöka oss?

Om du besöker PFF kan du av säkerhetsskäl bli ombedd att skriva ditt för- och efternamn i besöksdator (Pronestor Visitor). Det beror på att vi vid eventuell utrymning av lokalerna eller annan incident behöver veta vilka som vistas i lokalerna. PFF ansvarar för att behandlingen av ditt namn i besöksdatorn går rätt till. Uppgifterna sparas i 14 dagar och lagras under den tiden i Svensk Försäkring Administrations ABs (SFAB) lokaler. Endast behörig personal hos SFAB kan ta del av uppgifterna och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan. 

Du som besöker PFF kan av säkerhetsskäl bli inspelad av övervakningskameror i receptionsområde. Videoupptagningarna har ingen ljudupptagning. Kamerabevakningen är till för att skapa en trygg och säker miljö såväl för dig som besökare som för oss. Videoupptagningarna sparas i 30 dagar, vid misstanke om brott kan de komma att sparas under en längre tid. Då sparas videoupptagningarna tills de inte längre behövs som bevismaterial. Endast ett begränsat antal anställda i SFAB har tillgång till videoupptagningarna. Videoupptagningarna kan vid misstanke om brott även lämnas till anlitat säkerhetsföretag och till brottsutredande myndighet. 

Så tar du tillvara dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du tycker att någon personuppgift som vi behandlar är felaktig, kan du under vissa förutsättningar ha rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina uppgifter och eventuella samtycken, till exempel att ta in journaler, kan återkallas.

Vi kan komma att begära ytterligare information från dig om det krävs för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande rätt kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss, begäran ska i sådana fall ske skriftligen till oss. Du har även möjlighet att väcka skadeståndstalan.

Vem kontaktar du för frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Vill du veta vilka personuppgifter som behandlas, eller anser att någon uppgift är felaktig, når du oss på: info@pff.se och tel.08-522 782 90. Har du frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du även kontakta vårt dataskyddsombud som du når på: dso@pff.se  och tel.08-522 782 00. Du kan även skicka brev till adress: Box 24127, 104 51 Stockholm.

Om du vill klaga på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, www.imy.se.

Uppdatering av hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi kan komma att göra ändringar i vad som ovan sägs och då kommer vi meddela det här på www.pff.se . Den senaste versionen är den som alltid finns tillgänglig.

2024-01-03

expand indicator

Vänta inte för länge

Du kan gå miste om patientskadeersättning genom att rätten till ersättning upphör på grund av preskription. Dröj därför inte med att anmäla din skada.

Tänk på att det med tiden kan bli svårare för dig att visa att du fick en ersättningsbar skada av vården.

Följande gäller för dig som har krav på ersättning:

Skada orsakad 31 december 2014 eller tidigare

För en skada som har orsakats före den 1 januari 2015 gäller att du har tre år på dig att väcka talan från det att du fick kännedom om skadan, att den kan ha samband med en behandling, din möjlighet till patientskadeersättning för skadan och till vilken försäkringsgivare som du ska rikta kravet. Som längst har du tio år på dig från när skadan orsakades.

Skada orsakad 1 januari 2015 eller senare

Den treåriga fristen har slopats. Om skadan orsakats den 1 januari 2015 eller senare har du alltid tio år på dig från tidpunkten för åtgärden som orsakade skadan att väcka talan. 

Om du är osäker på vilken tid som gäller för din skada, kontakta oss.

expand indicator

Du som inte är nöjd

Missnöjd med vårt besked

Kontakta i första hand din handläggare hos oss. Om du fortfarande inte är nöjd med vårt ersättningsbeslut kan du begära prövning hos Patientskadenämnden. Nämndens beslut är rådgivande. Prövningen är kostnadsfri. På Patientskadenämndens hemsida kan du läsa mer om prövningen.

Du har även möjlighet att stämma oss vid allmän domstol (tingsrätt) för att få en tvingande dom. Det här förfarandet är inte kostnadsfritt. Mer information finns på Domstolsverkets hemsida.

Missnöjd med hur vi har hanterat ditt ärende

Du vänder dig till klagomålsansvarig hos oss.

Missnöjd med vård

Vänd dig i första hand till mottagningen eller avdelningen där du blivit behandlad. Är du inte nöjd med regionfinansierad vård kan du få råd och hjälp av patientnämnden/förtroendenämnden i din region.

Gäller det privat tandvård vänder du dig till din tandläkare.

Om den som behandlat dig är verksam i Praktikertjänst finner du mer information på Praktikertjänsts hemsida.

Vill du anmäla eller klaga på vården vänder du dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

expand indicator

Möjlighet till omprövning

Du kan ha rätt till omprövning av ersättningsbeslutet förutsatt att följande är uppfyllt:

 • De förhållanden som din patientskadeersättning beräknats på har väsentligen förändrats sedan beslutet fattades.          
 • Förändringen är bestående.
 • Förändringen var inte känd när beslutet fattades.

Vill du veta vad som gäller i ditt fall – hör av dig till oss. Rätten till omprövning är reglerad i 5 kapitlet 5 § skadeståndslagen.

expand indicator

Hitta rätt

Du kanske ska kontakta någon annan än PFF. Här nedan får du hjälp att hamna rätt.

Om du har skadats i regionsvården 

Du vänder dig till Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag som försäkrar regionernas hälso- och sjukvård och tandvård. Läs mer på Löf:s webbplats.

Om vården inte omfattas av regionens patientförsäkring

Kommunala, statliga och privata vårdgivare tecknar patientförsäkring i andra försäkringsbolag än Löf. Fråga din vårdgivare i vilket försäkringsbolag denne har sin patientförsäkring.

Om skadan beror på läkemedel

Om läkemedel har gett oväntade biverkningar kan ersättning komma att lämnas ur Läkemedelsförsäkringen. Läs mer på deras webbplats.

Om ni inte kommer överens kan ärendet prövas av Läkemedelsskadenämnden. Besök gärna nämndens webbplats för mer information.

Om du vårdats för en trafikskada

Om skadan uppkommit när du vårdats för en trafikskada vänder du dig till trafikförsäkringsbolaget som handlägger din personskada.

Om du vårdats för en arbetsskada

Om skadan uppkommit när du vårdats för en arbetsskada vänder du dig till AFA Försäkring och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Om du har sjuk- och olycksfallsförsäkring

Fråga ditt försäkringsbolag om du har rätt till ersättning.

Om du vill anmäla fel och brister i vården

Kontakta i första hand vårdpersonalen.

Du kan även vända dig till patient- och förtroendenämnden i din region. Nämnden är fristående från hälsosjukvården och ska finnas i alla regioner. Här kan du få råd och stöd men även lämna synpunkter och klagomål på regionsfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård. Mer information får du på din regions webbplats. 

Har du fått tandvård hos en privat tandläkare kan du prova om Privattandvårdsupplysningen kan vara till din hjälp, se Privattandläkarnas hemsida för mer information, www.ptl.se.

Är den som vårdat dig verksam i Praktikertjänst vänder du dig till dem. Mer information finns på Praktikertjänsts hemsida.

Du anmäler felbehandling eller brister i vård och omsorg till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Läs mer på IVO:s webbplats.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) beslutar om legitimation ska dras in. Du kan som enskild inte anmäla ärende till HSAN. IVO, Justitieombudsmannen, Justitiekanslern och den yrkesutövare som ärendet gäller kan anmäla ärenden till HSAN. 

Vill du veta om vårdgivaren är legitimerad kontaktar du Socialstyrelsen. För mer information besök Socialstyrelsens webbplats.

Om du känner dig särbehandlad

Om du anser dig särbehandlad på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, funktionsförmåga eller religion, vänder du dig till Diskrimineringsombudsmannen, se deras webbplats

expand indicator

Frågor och svar

Hur vet jag var min vårdgivare har sin patientförsäkring?

Du behöver fråga var vårdgivaren har tecknat sin patientförsäkring. Har du fått en skada inom regionfinansierad vård eller folktandvård vänder du dig till Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag. 

Vem kan få patientskadeersättning från Patientförsäkringsföreningen?

Endast du som fått en patientskada orsakad av en privat vårdgivare utan patientförsäkring. 

Gäller patientförsäkring vid skönhetsbehandling?

Patientskadelagen ger inte något skydd vid behandling som utförts i rent estetiskt syfte, med undantag för behandling som träffas av den nya lag som trädde i kraft den 1 juli 2021, lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.

Det är nu tydligt reglerat att det endast är legitimerade läkare eller tandläkare som får utföra estetiska kirurgiska ingrepp och att det endast är legitimerade läkare, tandläkare eller sjuksköterskor som får ge injektioner, exempelvis fillers och botox. Det måste även finnas en patientförsäkring.

Estetisk tandvård (exempelvis tandblekning, skalfasader, borttagning av missfärgningar...) skyddas inte av den nya lagen och inte heller av patientskadelagen. 

Kan jag få pengarna tillbaka om jag inte är nöjd med behandlingen?  

Nej, du får inte pengar från patientförsäkringen för att du är missnöjd med behandlingen eller tycker att du har betalat för mycket.

Hur stor ersättning kommer jag att få?

Vi kan inte svara på ersättningens storlek eftersom den beslutas individuellt för varje enskilt fall.

Kan ni ge mig råd i mitt ärende?

Nej, vi ger inte råd i enskilda ärenden. 

Är fakturan från min tandläkare rimlig?

Vi kan inte svara på frågor som rör din faktura. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har en digital tjänst där du kan jämföra priser på tandvård, Tandpriskollen

Behöver jag skicka in mina journaler?

Nej, skaderegleraren begär in dina journaler vid behov.

Har min tandläkare garanti?

Du får kontakta din tandläkare direkt när det gäller garantiärenden.

Hur sent kan jag anmäla min skada?

Skada som inträffat före 1 januari 2015 kan du anmäla tre år från dagen du fick kännedom om skadan. Du kan anmäla en skada högst tio år efter skadetillfället. 

Skada som inträffat efter 1 januari 2015 kan du anmäla upp till tio år efter skadetillfället.

 

 

På den här webbplatsen använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken ”Om oss”- Cookiepolicy. 

Visa detaljer

Här kan du läsa mer om vilka cookies som används på Patientförsäkringsföreningens hemsida och varför de behövs.

 

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
epihash Delar skyddade data med användaren Används för att dela skyddade data med användaren utan att användaren behöver logga in. ”Hashing” betyder att den personliga informationen som lagras inte kan associeras med en specifik individ utan ytterligare information EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
AcceptedCookies Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor PFF Nödvändiga 7 dagar
PerformanceCookiesAccepted Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda PFF Nödvändiga 7 dagar
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik PFF Nödvändiga 7 dagar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka reklamkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande reklam PFF Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure. Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Azure Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure. Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status. Azure Nödvändiga 24 timmar
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare Azure Statistik 24 timmar
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar