Om Patientförsäkrings­föreningen

PFF är en ideell förening som bildades 1996. Försäkringsföretag som meddelar patientförsäkring i Sverige är medlemmar i föreningen. Medlemmarna finansierar föreningens verksamhet.

PFF (organisationsnummer 802402-7404) är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som sker inom verksamheten för PFF om inte något annat anges.

PFF har ett helägt dotterbolag, Patientförsäkringsföreningens Service AB (organisationsnummer 556683-2688), där den huvudsakliga verksamheten är att administrera Läkemedelsskadenämnden. Dotterbolaget ansvarar för behandling av personuppgifter som sker inom dess verksamhet.

Vårt uppdrag

Vi har följande uppdrag:

 • hantera skador orsakade av oförsäkrade vårdgivare och betala ut patientskadeersättning
 • debitera oförsäkrad vårdgivare en särskild avgift, så kallad patientförsäkringsavgift
 • kräva tillbaka utbetald ersättning från oförsäkrad vårdgivare
 • administrera Patientskadenämnden
 • administrera Läkemedelsskadenämnden (PFFs dotterbolag har uppdraget)
 • verka för medlemmarnas gemensamma intressen, bland annat att informera om försäkringsplikten

Kontaktuppgifter

Patientförsäkringsföreningen

Box 24127
104 51 Stockholm
Tel. 08-522 782 90
E-post: info@pff.se 

 

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du även kontakta vårt dataskyddsombud (DSO): dso@pff.se Tel. 08-522 782 00 

E-post klagomålsansvarig: klagomal@pff.se

Kontaktuppgifterna ovan gäller även för Patientförsäkringsföreningens Service AB.

Patientskadenämnden

Box 24127
104 51 Stockholm
Tel. 08-522 787 44
www.patientskadenamnden.se

E-post DSO: dso@pff.se Tel. 08-522 782 00

Läkemedelsskadenämnden

Box 24127
104 51 Stockholm
Tel. 08-522 787 48
www.lakemedelsskadenamnden.se

 E-post DSO: dso@lakemedelsskadenamnden.se Tel.08-522 782 00

Personuppgiftsbehandling

 

Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen av dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven för hur personuppgifter hanteras förändrades något. Du har bland annat bättre kontroll över vilka personuppgifter företag och organisationer har om dig och hur dessa används. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Personuppgiftsansvarig är PFF med organisationsnummer 802402-7404. Vi har även ett dataskyddsombud som granskar att reglerna följs. 

Informationen nedan gäller i tillämpliga delar även för verksamhet i Patientförsäkringsföreningens Service AB med organisationsnummer 556683-2688. För information om behandlingen av personuppgifter i Patientskadenämnden och Läkemedelsskadenämnden och nämndernas kansliverksamhet hänvisar vi till respektive hemsida: www.patientskadenamnden.se och www.lakemedelsskadenamnden.

Vad grundar vi vår behandling på?

PFF har flera olika ändamål med behandlingarna. Vi behandlar personuppgifter för att kunna hantera förfrågningar, skadeanmälningar, fordringar, klagomål, följa upp hur verksamheten fungerar och ta vårt arbetsgivaransvar etc. All behandling ska vila på laglig grund och här utgörs dessa av fullgörande av avtal, fullgörande av rättslig skyldighet, arbetsuppgift av allmänt intresse och intresseavvägning, fullgörande av skyldigheter och utövande av särskilda rättigheter inom arbetsrätten samt skäl som hör samman med förebyggande hälso- och sjukvård och bedömning av arbetstagares arbetskapacitet etc. 

Vem registreras?

Vi hanterar uppgifter om dig om du till exempel kontaktar oss för att du vill anmäla en skada eller med allmänna frågor. Andra vars personuppgifter kan komma att hanteras av oss är:

 • du som är anställd, företrädare eller firmatecknare för en vårdgivare
 • du som är anställd hos eller företrädare för medlemsföretag eller annan juridisk person, myndighet eller organisation som PFF samverkar med
 • du som är anställd hos PFF eller hos underleverantörer och konsulter som samarbetar med PFF
 • du som deltar vid utredningar, seminarier och annan utbildning
 • du som besöker våra hemsidor och följer oss på sociala medier
 • du som är politiker, branschföreträdare och annan offentlig person

Vilka uppgifter registreras och varför?

Dina, och i förekommande fall även ditt ombuds, personuppgifter registreras, behandlas och sparas för att vi ska kunna handlägga ditt ärende. Är du omyndig hanterar vi även uppgifter om den som är vårdnadshavare eller förvaltare.

Uppgifterna kan också komma att användas som underlag när vi kräver in patientförsäkringsavgift och återkrav av utbetald skadeersättning från den oförsäkrade vårdgivaren.

Vid behov kan uppgifterna behöva lämnas ut till exempelvis medicinsk rådgivare, tjänsteleverantörer (som skaderegleringsföretag och bank), ombud, vårdgivare, fackliga organisationer, myndigheter och Patientskadenämnden.

När vi behandlar dina uppgifter tar vi hänsyn till din integritet genom att begränsa uppgifterna vi registrerar till ett absolut minimum. Vi behandlar uppgifterna konfidentiellt och ingen kan komma åt de registrerade uppgifterna utan att ha behörighet för det.

Tjänsteleverantörer, exempelvis skaderegleringsföretag, får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

Känsliga och särskilt skyddsvärda personuppgifter

Vi kan komma att behandla känsliga uppgifter om exempelvis din hälsa och dina ekonomiska förhållanden om du eller ditt ombud har lämnat sådana uppgifter till oss, eller om vi, genom din fullmakt, har begärt in uppgifterna från en tredje part.

Vi behandlar ditt personnummer för att kunna säkerställa din identitet och kunna uppdatera dina kontaktuppgifter.

Vissa lagöverträdelser kan komma att hanteras i enstaka fall i syfte att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt men tiden kan variera. Utgångspunkten är vad som är tillåtet enligt tillämplig lag och praxis. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Varifrån samlar vi personuppgifter?

Vi behandlar och lagrar de personuppgifter som du själv har lämnat till oss med eventuellt tillkommande uppgifter inhämtade från till exempel arbetsgivare, vårdgivare och myndigheter. Vid behov hämtar vi även uppgifter från andra källor, till exempel folkbokföringsregistret, för att säkerställa att vi har korrekta uppgifter om dig. Våra webbsidor använder cookies och liknande tekniker som samlar information från din webbläsare.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi lägger stor vikt vid säker hantering och vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att dina personuppgifter inte kan manipuleras, gå förlorade eller förstöras, eller att obehöriga kommer åt dem.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi och de vi lämnar uppgifter till behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall dina uppgifter skulle användas utanför EU/EES, till exempel av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi att det finns skyddsåtgärder på plats.

Så tar du tillvara dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du tycker att någon personuppgift som vi behandlar är felaktig, kan du under vissa förutsättningar ha rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina uppgifter och eventuella samtycken, till exempel att ta in journaler, kan återkallas.

Vi kan komma att begära ytterligare information från dig om det krävs för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande rätt kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss, begäran ska i sådana fall ske skriftligen till oss. Du har även möjlighet att väcka skadeståndstalan.

Vem kontaktar du för frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Vill du veta vilka personuppgifter som behandlas, eller anser att någon uppgift är felaktig, når du oss på: info@pff.se och tel.08-522 782 90. Har du frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du även kontakta vårt dataskyddsombud som du når på: dso@pff.se  och tel.08-522 782 00. Du kan även skicka brev till adress: Box 24127, 104 51 Stockholm.

Om du vill klaga på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

Uppdatering av hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi kan komma att göra ändringar i vad som ovan sägs och då kommer vi meddela det här på www.pff.se . Den senaste versionen är den som alltid finns tillgänglig.

 2019-07-23

 

Verksamhetsberättelser

 I verksamhetsberättelsen kan du läsa om Patientförsäkringsföreningens verksamhet och vad som hänt under året. Här finner du även Patientskadenämndens verksamhetsberättelse och årsredovisningen för Patientförsäkringsföreningens Service AB.

 

Om cookies på vår webbplats

En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som användare tillgång till olika funktioner.

Webbplatsen använder sig av en så kallad sessionscookie för att skilja mellan olika användare på webbservern. Cookien innehåller ingen personinformation.

När formulärdata skickas skapas en sessionscookie för att indikera att formuläret verkligen skickats.

Vi använder oss av Google Analytics som analysverktyg. Google Analytics använder sig av cookies. Den information som genereras av Google Analytics kommer att vidarebefordras till och lagras av Google. Informationen används i syfte att utvärdera besökarstatistik. Google Analytics samlar inte in personlig information om webbplatsens besökare.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Det finns två typer av cookies. Den ena typen typen sparas mellan besöken på webbplatsen, cookien har dock ett utgångsdatum. När utgångsdatumet är passerat så raderas cookien automatiskt när du besöker webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Denna typ existerar endast under det aktiva besöket på webbplatsen, och försvinner när användaren stänger webbläsaren.

Om du inte vill tillåta cookies på din dator så kan du ställa in detta i din webbläsare.

Mer information om cookies och elektronisk kommunikation finns på Post- och Telestyrelsens webbplats: www.pts.se