För dig som patient

Alla vårdgivare i Sverige är skyldiga att ha en patientförsäkring som täcker ersättningsskyldigheten och merparten av vårdgivare är försäkrade.

Du behöver inte visa att vårdgivaren har gjort något fel för att få ersättning. Du behöver visa att du har en ersättningsbar personskada.

Du kan få patientskadeersättning även om din vårdgivare inte har en patientförsäkring. Patientförsäkringsföreningen hanterar skador som uppkommit hos oförsäkrade vårdgivare.

Vem kan få ersättning?

Patientskadelagen ger patienter rätt till ersättning för skador som skett i samband med undersökning, vård eller behandling inom vården eller tandvården i Sverige. Om en vårdskada uppstått är vårdgivaren skyldig att informera dig om möjligheten att få ersättning. Lagen omfattar även dig som försöksperson inom medicinsk forskning eller som donator av organ för transplantation.

Skador som kan ge rätt till ersättning

Alla personskador ger inte rätt till patientskadeersättning. För att en skada ska vara ersättningsbar behöver följande punkter vara uppfyllda:

 • skadan har uppkommit som en följd av en medicinsk åtgärd eller ett olycksfall i hälso- och sjukvården
 • skadan ska ha kunnat undvikas
 • skadan får inte vara en följd av din grundsjukdom
 • vården ska ha lämnats i Sverige och av personal som omfattas av 1 kapitlet patientsäkerhetslagen (2010:659)
 • skadan vara en av de skadetyper som anges i patientskadelagen (se nedan)

Det är inte en ersättningsbar skada att du känner dig missnöjd eller kränkt av vården.

Vad säger patientskadelagen?

I patientskadelagen definieras vilken typ av skada som kan ge ersättning. Har du drabbats av någon av följande kan du ha rätt till ersättning:

 • Behandlingsskada
 • Materialskada
 • Diagnosskada
 • Infektionsskada
 • Olycksfallsskada
 • Medicineringsskada

Patientskadelagen ger dig som patient ett minimiskydd. Din vårdgivare kan ha en patientförsäkring med olika tillägg som ger dig ett utökat skydd.

Skador som inte ger patientskadeersättning

Du får inte ersättning om skadan är en följd av en korrekt behandling som var livsnödvändig.

Skador orsakade av läkemedel ger inte patientskadeersättning om läkemedlet ordinerats eller lämnats ut på ett korrekt sätt. (Du kan däremot undersöka om Läkemedelsförsäkringen ersätter skadan.)

Du som blir skadad när du vårdas för en trafikskada kontaktar i första hand trafikförsäkringsbolaget. Motsvarande gäller om du vårdas för en arbetsskada, då vänder du dig till AFA Försäkring och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).

Patientsäkerhetslagen

Patientsäkerhetslagen syftar till att förebygga skador uppkomna i vården. För fullständig lagtext se: Patientsäkerhetslagen (2010:659) 

Den ersättning du kan få

Patientskadeersättningen är tänkt att kompensera dig som patient ekonomiskt för skadan.

Vilken ersättning du kan få bestäms med ledning av skadeståndslagens regler om ersättning för personskada och patientskadelagen.

För fullständig lagtext se: Skadeståndslagen (1972:207) och Patientskadelagen (1996:799)

Möjligheter till ersättning

Om du har drabbats av följande till följd av skadan, kan du få ersättning för:

 • nödvändiga och skäliga merkostnader
 • inkomstförlust
 • fysiskt och psykiskt lidande under läkningstiden
 • bestående besvär och begränsningar
 • utseendemässiga förändringar

Även dina närstående kan i vissa fall få ersättning, till exempel för kostnader och inkomstförlust.

Viktigt att känna till

Du får betala en självrisk på fem procent av gällande prisbasbelopp som dras av innan ersättning betalas ut. Det sker ingen utbetalning om ersättningen understiger självriskbeloppet (2 275 kronor år 2018).

Som mest lämnas 1 000 gånger prisbasbeloppet (45 500 000 kronor år 2018) per skadehändelse och 200 gånger prisbasbeloppet (9 100 000 kronor år 2018) per patient.

Din ersättning kan bli lägre om du anses ha medverkat till din skada, antingen uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. Du kan också få lägre ersättning om du inte försöker att begränsa skadans verkningar.

Anmäl en skada

Det är du som patient som anmäler skadan. Fråga först vårdgivaren var denne har sin patientförsäkring. Du har rätt att få veta det. Skicka din anmälan till vårdgivarens försäkringsbolag.

Alla vårdgivare ska vara försäkrade

Landstingen och regionerna har sin patientförsäkring hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, Löf. Privata vårdgivare som har vårdavtal med landstingen kan omfattas av deras försäkring. Alla andra vårdgivare ska ha egna patientförsäkringar.

PFF har inte något register där vi kan se var en privat vårdgivare har sin patientförsäkring. Vänd dig direkt till vårdgivaren för besked. Vet du inte vem vårdgivaren var och när skadan uppkom behöver du ta reda på det.

När försäkring saknas

Om vårdgivaren saknar försäkring vänder du dig till oss på PFF med din anmälan. Vi hanterar då skadan som om patientförsäkring fanns vid skadetillfället. 

Anmälan och fullmakt

Du fyller i skadeanmälan och skickar den till oss.

För hantering av ditt ärende behöver vi registrera dina personuppgifter och ta in de upplysningar och handlingar som är nödvändiga för att kunna bedöma din rätt till ersättning. Det här innebär att vi behöver ta del av personlig information och för det krävs att vi får en undertecknad fullmakt från dig. Skriv ut fullmakten, skriv under och skicka den till oss via post.

Först när vi har fått både anmälan och fullmakt kan vi påbörja hanteringen av ditt ärende. Glöm inte att fylla i alla uppgifter.

Det här händer med din anmälan

När vi får din anmälan undersöker vi om PFF är rätt mottagare. Vi hanterar enbart skador orsakade av oförsäkrade vårdgivare. Visar det sig att din vårdgivare har patientförsäkring får du tillbaka anmälan med uppgift om vilket försäkringsbolag du ska kontakta.

Handläggning

Är skadan orsakad av oförsäkrade vårdgivare handlägger vi ditt ärende.

Först utreder vi om du har rätt till patientskadeersättning. Till vår hjälp har vi din skadeanmälan. I de allra flesta fall tar vi in kompletterande medicinskt underlag som patientjournaler, röntgenbilder, operationsberättelser, läkarutlåtanden med mera. Vi kan även kontakta din arbetsgivare, Försäkringskassan och andra myndigheter. När utredningen är klar får du ett beslut på om den anmälda skadan ersätts eller inte.  

Därefter tar vi ställning till vilken ersättning som ska lämnas. Den här delen av handläggningen kan ta tid och kräva ytterligare utredning, beroende på skadans omfattning och omständigheter i övrigt.  

Hantering av dina personuppgifter

Vi behandlar uppgifter om dig konfidentiellt.

Personuppgifter och uppgifter om anmälda ärenden registreras, behandlas och sparas för att vi ska kunna handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan också komma att användas som underlag när vi kräver in patientförsäkringsavgift och återkrav av utbetald skadeersättning från den oförsäkrade vårdgivaren. Det här innebär att uppgifterna kan behöva lämnas ut till domstolar, Kronofogdemyndigheten och andra myndigheter, ombud, berörd vårdgivare och Patientskadenämnden.

Personuppgiftsansvarig är PFF med organisationsnummer 802402-7404.  

Du som vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade kan ansöka skriftligen om sådan information. Du kan även begära rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att få ut dina uppgifter kostnadsfritt en gång per kalenderår. Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av dig och skickas hit.

Vänta inte för länge

Du kan gå miste om patientskadeersättning genom att rätten till ersättning upphör på grund av preskription. Dröj därför inte med att anmäla din skada.

Tänk på att det med tiden kan bli svårare för dig att visa att du fick en ersättningsbar skada av vården.

Följande gäller för dig som har krav på ersättning:

Skada orsakad 31 december 2014 eller tidigare

För en skada som har orsakats före den 1 januari 2015 gäller att du har tre år på dig att väcka talan från det att du fick kännedom om skadan, att den kan ha samband med en behandling, din möjlighet till patientskadeersättning för skadan och till vilken försäkringsgivare som du ska rikta kravet. Som längst har du tio år på dig från när skadan orsakades.

Skada orsakad 1 januari 2015 eller senare

Den treåriga fristen har slopats. Om skadan orsakats den 1 januari 2015 eller senare har du alltid tio år på dig från tidpunkten för åtgärden som orsakade skadan att väcka talan. 

Om du är osäker på vilken tid som gäller för din skada, kontakta oss.

Du som inte är nöjd

Missnöjd med ersättningen

Kontakta i första hand din handläggare hos oss. Om du fortfarande inte är nöjd med vårt ersättningsbeslut kan du begära prövning hos Patientskadenämnden. Nämndens beslut är rådgivande. Prövningen är kostnadsfri. På Patientskadenämndens hemsida kan du läsa mer om prövningen.

Du har även möjlighet att stämma oss vid allmän domstol (tingsrätt) för att få en tvingande dom. Det här förfarandet är inte kostnadsfritt. Mer information finns på Domstolsverkets hemsida.

Missnöjd med hanteringen av ditt ärende

Du vänder dig till klagomålsansvarig hos oss.

Missnöjd med vård

Vänd dig i första hand till mottagningen eller avdelningen där du blivit behandlad. Är du inte nöjd med offentligt finansierad vård kan du få råd och hjälp av patientnämnden/förtroendenämnden i ditt landsting/region.

Gäller det privat tandvård vänder du dig till din tandläkare eller till Privattandvårdsupplysningen.

Om den som behandlat dig är verksam i Praktikertjänst vänder du dig till dem. Du finner mer information på Praktikertjänsts hemsida.

Vill du anmäla eller klaga på vården vänder du dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Möjlighet till omprövning

Du kan ha rätt till omprövning av ersättningsbeslutet förutsatt att följande är uppfyllt:

 • De förhållanden som din patientskadeersättning beräknats på har väsentligen förändrats sedan beslutet fattades.          
 • Förändringen är bestående.
 • Förändringen var inte känd när beslutet fattades.

Vill du veta vad som gäller i ditt fall – hör av dig till oss. Rätten till omprövning är reglerad i 5 kapitlet 5 § skadeståndslagen.

Hitta rätt

Du kanske ska kontakta någon annan än PFF. Här nedan får du hjälp att hamna rätt.

Om du har skadats i landstingsvården

Du vänder dig till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf). Landstingens egna försäkringsbolag som försäkrar landstingens och regionernas hälso- och sjukvård och tandvård. Läs mer på Löf:s webbplats.

Om vården inte omfattas av landstingets/regionens patientförsäkring

Kommunala, statliga och privata vårdgivare tecknar patientförsäkring i andra försäkringsbolag än Löf. Fråga din vårdgivare i vilket försäkringsbolag denne har sin patientförsäkring.

Om skadan beror på läkemedel

Om läkemedel har gett oväntade biverkningar kan ersättning komma att lämnas ur Läkemedelsförsäkringen. Läs mer på deras webbplats.

Om ni inte kommer överens kan ärendet prövas av Läkemedelsskadenämnden. Besök gärna nämndens webbplats för mer information.

Om du vårdats för en trafikskada

Om skadan uppkommit när du vårdats för en trafikskada vänder du dig till trafikförsäkringsbolaget som handlägger din personskada.

Om du vårdats för en arbetsskada

Om skadan uppkommit när du vårdats för en arbetsskada vänder du dig till AFA Försäkring och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Om du har sjuk- och olycksfallsförsäkring

Fråga ditt försäkringsbolag om du har rätt till ersättning.

Om du vill anmäla fel och brister i vården

Kontakta i första hand vårdpersonalen.

Du kan även vända dig till patient- och förtroendenämnden i ditt landsting/region. Nämnden är fristående från hälsosjukvården och ska finnas i alla landsting/regioner. Här kan du få råd och stöd men även lämna synpunkter och klagomål på offentligt finansierad hälso- och sjukvård och tandvård. Mer information får du på ditt landstings/regions webbplats. 

Har du fått tandvård hos en privat tandläkare vänder du dig till Privattandvårdsupplysningen. Läs mer på Privattandläkarnas webbplats.

Är den som vårdat dig verksam i Praktikertjänst vänder du dig till dem. Mer information finns på Praktikertjänsts hemsida.

Du anmäler felbehandling eller brister i vård och omsorg till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Läs mer på IVO:s webbplats.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) beslutar om legitimation ska dras in. Du kan som enskild inte anmäla ärende till HSAN. IVO, Justitieombudsmannen, Justitiekanslern och den yrkesutövare som ärendet gäller kan anmäla ärenden till HSAN.

Från och med 1 juli 2015 är Socialstyrelsen ny värdmyndighet för HSAN.  

Vill du veta om vårdgivaren är legitimerad kontaktar du Socialstyrelsen. För mer information besök Socialstyrelsens webbplats.

Om du känner dig särbehandlad

Om du anser dig särbehandlad på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, funktionsförmåga eller religion, vänder du dig till Diskrimineringsombudsmannen, se deras webbplats