Logotyp PatientFörsäkringsFöreningen

Om Patientförsäkrings­föreningen

PFF är en ideell förening som bildades 1996. Försäkringsföretag som meddelar patientförsäkring i Sverige är medlemmar i föreningen. Medlemmarna finansierar föreningens verksamhet.

PFF (organisationsnummer 802402-7404) är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som sker inom verksamheten för PFF om inte något annat anges.

PFF har ett helägt dotterbolag, Patientförsäkringsföreningens Service AB (organisationsnummer 556683-2688), där den huvudsakliga verksamheten är att administrera Läkemedelsskadenämnden. Dotterbolaget ansvarar för behandling av personuppgifter som sker inom dess verksamhet.

expand indicator

Vårt uppdrag

Vi har följande uppdrag:

 • hantera skador orsakade av oförsäkrade vårdgivare och betala ut patientskadeersättning
 • debitera oförsäkrad vårdgivare en särskild avgift, så kallad patientförsäkringsavgift
 • kräva tillbaka utbetald ersättning från oförsäkrad vårdgivare
 • administrera Patientskadenämnden
 • administrera Läkemedelsskadenämnden (PFFs dotterbolag har uppdraget)
 • verka för medlemmarnas gemensamma intressen, bland annat att informera om försäkringsplikten
expand indicator

Kontaktuppgifter

Patientförsäkringsföreningen

Box 24127
104 51 Stockholm
Tel. 08-522 782 90  Telefontid måndag - fredag kl.08:00 - 11:00
E-post: info@pff.se 

Kontaktuppgifterna ovan gäller även för Patientförsäkringsföreningens Service AB.

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du även kontakta vårt dataskyddsombud (DSO): dso@pff.se Tel. 08-522 782 00 

Besök gärna nämndernas respektive hemsida:

Patientskadenämnden: www.patientskadenamnden.se

Läkemedelsskadenämnden: www.lmsn.se

expand indicator

Personuppgiftsbehandling

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) 2016/679 och annan svensk dataskyddslagstiftning. Personuppgiftsansvarig är Patientförsäkringsföreningen (PFF) med organisationsnummer 802402-7404. Vi har även ett dataskyddsombud som granskar att reglerna följs. 

Informationen nedan gäller i tillämpliga delar även för verksamhet i Patientförsäkringsföreningens Service AB med organisationsnummer 556683-2688. För information om behandlingen av personuppgifter i Patientskadenämnden och Läkemedelsskadenämnden och nämndernas kansliverksamhet hänvisar vi till respektive hemsida: www.patientskadenamnden.se och www.lmsn.se.

Vad grundar vi vår behandling på?

PFF har flera olika ändamål med behandlingarna. Varför och hur vi behandlar dina personuppgifter beror på i vilken del av vår verksamhet som uppgifterna behandlas.

Vi behandlar personuppgifter för att kunna hantera förfrågningar, skadeanmälningar, fordringar, klagomål, rättsliga åtgärder, följa upp hur verksamheten fungerar, ta vårt arbetsgivaransvar samt vid felsökning och förvaltning av IT-stöd och webbsidor.

All behandling ska vila på laglig grund och här utgörs dessa av fullgörande av avtal, fullgörande av rättslig skyldighet, arbetsuppgift av allmänt intresse och intresseavvägning, fullgörande av skyldigheter och utövande av särskilda rättigheter inom arbetsrätten samt skäl som hör samman med förebyggande hälso- och sjukvård och bedömning av arbetstagares arbetskapacitet etc. 

Vem registreras?

Vi hanterar uppgifter om dig om du till exempel kontaktar oss för att du vill anmäla en skada eller med allmänna frågor. Andra vars personuppgifter kan komma att hanteras av oss och av våra samarbetspartners är du som:

 • är anställd, företrädare eller firmatecknare för en vårdgivare/verksamhet som behöver ha patientförsäkring
 • är anställd hos eller företrädare för medlemsföretag eller annan juridisk person, myndighet eller organisation som PFF samverkar med
 • är anställd hos PFF eller hos en av PFFs samarbetspartners
 • deltar vid utredningar, seminarier och annan utbildning
 • besöker våra webbsidor och följer oss på sociala medier
 • besöker oss i våra lokaler
 • är politiker, branschföreträdare och annan offentlig person

Vilka uppgifter registreras och varför?

Dina, och i förekommande fall även ditt ombuds, personuppgifter registreras, behandlas och sparas för att vi ska kunna handlägga ditt ärende. Är du omyndig hanterar vi även uppgifter om den som är vårdnadshavare eller förvaltare.

Uppgifterna kan också komma att användas som underlag när vi kräver in patientförsäkringsavgift och återkrav av utbetald skadeersättning från den oförsäkrade vårdgivaren.

När vi behandlar dina uppgifter tar vi hänsyn till din integritet genom att begränsa uppgifterna vi registrerar till ett absolut minimum. Vi behandlar uppgifterna konfidentiellt och ingen kan komma åt de registrerade uppgifterna utan att behörighet för det. 

Den som handlägger ditt ärende kan se dina personuppgifter. I vissa fall kan även IT-personal se uppgifterna vid felsökning eller utveckling. Vid behov kan uppgifterna behöva lämnas ut till exempelvis medicinsk rådgivare, tjänsteleverantörer (som post- och printföretag, skaderegleringsföretag och bank), ombud, vårdgivare, fackliga organisationer, myndigheter och Patientskadenämnden.

Tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

Känsliga och särskilt skyddsvärda personuppgifter

Vi kan komma att behandla känsliga uppgifter om exempelvis din hälsa och dina ekonomiska förhållanden om du eller ditt ombud har lämnat sådana uppgifter till oss, eller om vi, genom din fullmakt, har begärt in uppgifterna från en tredje part.

Vi behandlar ditt personnummer för att kunna säkerställa din identitet och kunna uppdatera dina kontaktuppgifter.

Vissa lagöverträdelser kan komma att hanteras i enstaka fall i syfte att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt men tiden kan variera. Utgångspunkten är vad som är tillåtet enligt tillämplig lag och praxis. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Varifrån samlar vi personuppgifter?

Vi behandlar och lagrar de personuppgifter som du själv har lämnat till oss med eventuellt tillkommande uppgifter inhämtade från till exempel arbetsgivare, vårdgivare och myndigheter. Vid behov hämtar vi även uppgifter från andra källor, till exempel folkbokföringsregistret, för att säkerställa att vi har korrekta uppgifter om dig. Våra webbsidor använder cookies och liknande tekniker som samlar information från din webbläsare.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi lägger stor vikt vid säker hantering och vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att dina personuppgifter inte kan manipuleras, gå förlorade eller förstöras, eller att obehöriga kommer åt dem.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi och de vi lämnar uppgifter till behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall dina uppgifter skulle användas utanför EU/EES, till exempel av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi att det finns skyddsåtgärder på plats.

Tänker du besöka oss?

Om du besöker PFF kan du av säkerhetsskäl bli ombedd att skriva ditt för- och efternamn i besöksdator (Pronestor Visitor). Det beror på att vi vid eventuell utrymning av lokalerna eller annan incident behöver veta vilka som vistas i lokalerna. PFF ansvarar för att behandlingen av ditt namn i besöksdatorn går rätt till. Uppgifterna sparas i 14 dagar och lagras under den tiden i Svensk Försäkring Administrations ABs (SFAB) lokaler. Endast behörig personal hos SFAB kan ta del av uppgifterna och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan.

Du som besöker PFF kan av säkerhetsskäl bli inspelad av övervakningskameror i receptionsområde. Videoupptagningarna har ingen ljudupptagning. Kamerabevakningen är till för att skapa en trygg och säker miljö såväl för dig som besökare som för oss. Videoupptagningarna sparas i 30 dagar, vid misstanke om brott kan de komma att sparas under en längre tid. Då sparas videoupptagningarna tills de inte längre behövs som bevismaterial. Endast ett begränsat antal anställda i SFAB har tillgång till videoupptagningarna. Videoupptagningarna kan vid misstanke om brott även lämnas till anlitat säkerhetsföretag och till brottsutredande myndighet.

Så tar du tillvara dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du tycker att någon personuppgift som vi behandlar är felaktig, kan du under vissa förutsättningar ha rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina uppgifter och eventuella samtycken, till exempel att ta in journaler, kan återkallas.

Vi kan komma att begära ytterligare information från dig om det krävs för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande rätt kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss, begäran ska i sådana fall ske skriftligen till oss. Du har även möjlighet att väcka skadeståndstalan.

Vem kontaktar du för frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Vill du veta vilka personuppgifter som behandlas, eller anser att någon uppgift är felaktig, når du oss på: info@pff.se och tel.08-522 782 90. Har du frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du även kontakta vårt dataskyddsombud som du når på: dso@pff.se  och tel.08-522 782 00. Du kan även skicka brev till adress: Box 24127, 104 51 Stockholm.

Om du vill klaga på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, www.imy.se.

Uppdatering av hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi kan komma att göra ändringar i vad som ovan sägs och då kommer vi meddela det här på www.pff.se . Den senaste versionen är den som alltid finns tillgänglig.

2024-01-03

 

expand indicator

Verksamhetsberättelse och årsredovisning

I verksamhetsberättelsen kan du läsa om Patientförsäkringsföreningens verksamhet och vad som hänt under året. Här finner du även Patientskadenämndens verksamhetsberättelse och årsredovisningen för Patientförsäkringsföreningens Service AB.

 

expand indicator

Cookiepolicy

Patientförsäkringsföreningens webbplats använder cookies (kakor) och andra liknande tekniker. Du kan, genom att ställa in din webbläsare, bestämma om du överhuvudtaget vill ha kakor eller inte. Valen du gör kan du ändra när som helst. Blockering av kakor kan medföra att webbplatsen inte fungerar som den ska.

En kaka är en textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Kakor kan placeras på olika sätt, tidsbegränsat där kakan har ett på förhand bestämt utgångsdatum, sessionen ut där kakan försvinner när du stänger webbläsaren eller tills vidare där kakan ligger kvar tills du manuellt raderar den.

Vår webbplats använder så få kakor som möjligt. Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig, det kan till exempel vara att bakåtpilen i din webbläsare minns vilken sida du var inne på sist. Vi har även prestandakakor som gör sidan lite extra snabb och funktionell. Kakor används även för att spara dina val av inställningar till nästa gång du besöker webbplatsen och för besöksanalys.

Alla våra kakor finns listade i tabellen du såg när du kom in på vår webbplats, där anges syftet med kakan, vem som ansvarar för den, när den försvinner från din dator och vilken kategori den tillhör. Du hittar även cookietabellen längre ned. De kategorier vi har på webbplatsen är nödvändiga kakor (behövs för att hemsidan ska fungera) och prestandakakor (förbättrar funktionaliteten på hemsidan).

 

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Vår cookiepolicy kan komma att ändras i framtiden.

Vill du läsa mer om vår behandling av personuppgifter här.

Mer information om cookies och elektronisk kommunikation finns på Post- och Telestyrelsens webbplats: www.pts.se

Klicka här för att ändra ditt samtycke.

På den här webbplatsen använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken ”Om oss”- Cookiepolicy. 

Visa detaljer

Här kan du läsa mer om vilka cookies som används på Patientförsäkringsföreningens hemsida och varför de behövs.

 

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
epihash Delar skyddade data med användaren Används för att dela skyddade data med användaren utan att användaren behöver logga in. ”Hashing” betyder att den personliga informationen som lagras inte kan associeras med en specifik individ utan ytterligare information EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
AcceptedCookies Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor PFF Nödvändiga 7 dagar
PerformanceCookiesAccepted Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda PFF Nödvändiga 7 dagar
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik PFF Nödvändiga 7 dagar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka reklamkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande reklam PFF Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure. Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Azure Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure. Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status. Azure Nödvändiga 24 timmar
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare Azure Statistik 24 timmar
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar